Buscar


 
Número Título
 
Vol 34 (2015) Ocupacións domésticas na serra do Barbanza: resultados preliminares Resumen   Gallego
Víctor José Barbeito Pose, Ramón Fábregas Valcarce, Carlos Rodríguez Rellán, Ramón Blanco Chao, Manuela Costa-Casais, María Martín Seijo, Alexandre Paz Camaño, Alfonso Fariña Costa, Lino Gorgoso López
 
Vol 37 (2018) Do planalto ás terras baixas: novas achegas á ocupación da península do Barbanza dende a Prehistoria ata o Medievo Resumen   Gallego
Víctor José Barbeito Pose, Ramón Fábregas Valcarce, Carlos Rodríguez Rellán, Alfonso Fariña Costa, Alexandre Paz Camaño, Mª de los Ángeles López Taboada, Ana Mª Suárez Piñeiro, Juan Manuel Abascal Palazón, Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Gregorio Casado González, Alia Vázquez Martínez, María Vanesa Mariño Calvo
 
Vol 31 (2012) Ocupacións prehistóricas e históricas nas cavidades das serras orientais galegas: Cova de Eirós (Triacastela) e Valdavara (Becerreá) Resumen   Gallego
Ramón Fábregas Valcarcel, A. de Lombera Hermida, M Remedios Serna Gonzalez, X. P. Rodríguez Alvarez, M. Vaquero Rodríguez, M. Pérez Rama, A. Grandal d'Anglade, S. Alonso Fernández, A. Ameijenda Iglesias
 
Elementos 1 - 3 de 3
Consejos de búsqueda:
  • Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
  • Se ignoran las palabras comunes
  • Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
  • Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
  • Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
  • Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
  • Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
  • Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"


Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391